<<

2019, Tenri Japanisch-Deutsche Kulturwerkstatt e.V., Köln

2016 K49, Köln

2014 Einzelausstellung im Stadtmuseum Euskirchen

2009 Ausstellung im BBK Stapelhaus, Köln

 
 
 
 
Räume